Manifestations of Spirit

 

v      Clear--Cloudy

v      Calm--Unsettled

v      Joy--Depression

v      Profound--Retarded